ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢဖဲြ႔စည္းေရးေဆြးေႏြး ( ဓာတ္ပံု) - DVB