ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရျပန္က်၊ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ထိေရာက္သည့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားမရေသး - DVB