ေက်းရြာအုပ္ေရးမႉးမ်ား ေထာက္ပ့ံေငြေၾကး အလြဲသုံးစားလုပ္၍ လယ္သမားမ်ား မေက်နပ္ - DVB