၈၈ မ်ိဳးဆက္ပါတီ ၉လတြင္း မွတ္ပံုတင္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ - DVB