ၿမိတ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ေရး ျပင္းထန္သည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ - DVB