လား႐ႈိးတြင္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ရြာသား ၄၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ - DVB