ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရး ဓာတ္ပံုေျမပံုမ်ား အတည္ျပဳ - DVB