အစြန္အဖ်ား ရွမ္းအေရွ႕ေဒသက ဝင္ေငြေကာင္းလာေနတဲ့ ဝက္ေမြးျမဴေရး - DVB