လူကာကူအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္လိုေၾကာင္း ရြန္းနီ ေျပာ - DVB