ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ရင္ခ်င္းဆက္အႁမႊာ ၂ ဦးကုိ စတင္ခြဲစိတ္ - DVB