မုိဗစ္ခ်္ကုိ သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ ထပ္တုိးႏုိင္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိေျပာ - DVB