အဆိပ္ရွိဖားသားႏွင့္ဥမ်ား စားမိရာမွ အစာအဆိပ္သင့္ျဖစ္ၿပီး ၂ ဦးေသဆံုး - DVB