မြန္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလီယံ ၃ ဆ ပိုမိုသံုးစြဲမည္ - DVB