လူေရွာင္ဘို (သို႔မဟုတ္) ရန္သူမရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးသမား - DVB