မႏၱေလးႏွင့္ဘားအံၿမိဳ႕တုိ႔ရွိ မဘသ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း မရွိေသး - DVB