ေမာ္လၿမိဳင္ အေ၀းေျပးလမ္းႏွင့္အနိမ့္ပုိင္းရပ္ကြက္အခ်ဳိ႔ ေရလႊမ္း - DVB