အာဇာနည္ေန႔အတြက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနအိမ္ျပတိုက္ (ဓာတ္ပံု) - DVB