ကရုဏာေရွးရႈျမန္မာမႈအဖြဲ႔ ပဲခူးေဆး႐ံုကီးတြင္ စုေပါင္းေသြးလႉ( သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB