လ်ဴေရွာင္ဘုိသည္ လူအမ်ားအတြက္ အားက်အတုယူဖြယ္ျဖစ္ဟု ကုလ ေျပာ - DVB