ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေန - DVB