ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နတ္ေမာ္-ဇီးကုန္းတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ၂ လအတြင္းၿပိဳက်ပ်က္စီး - DVB