အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားသတင္းယူခြင့္ရရွိ - DVB