ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပုံသတင္း) - DVB