ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္နဲ႔တက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ အလားအလာေတြ ရွိၿပီလား – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း | DVB