ျမန္မာ့စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္နဲ႔တက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ အလားအလာေတြ ရွိၿပီလား - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB