ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး အနံ႔ထုတ္လႊတ္မႈစနစ္ (႐ုပ္သံ) - DVB