ဆီလီကြန္အ႐ုပ္မႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္ ေရပန္းစား - DVB