ဖမ္းဆီးခံ ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ၂ ဦး ေရွ႕ေနႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ကိုယ္စားလွယ္လဲႊခြင့္ရ - DVB