ယင္းမာပင္ ေညာင္တန္းေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း မလုံၿခံဳမႈေၾကာင့္ အခက္ႀကံဳ - DVB