ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဆက္လက္၀င္ေရာက္ - DVB