မြန္ျပည္နယ္ ပညာေရး ေငြလံုးေငြရင္း ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲမည္ - DVB