သတင္းေထာက္ ၃ ဦးကုိ မတရားအသင္းပုဒ္မျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားမႈ ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီဟု ဥပေဒပညာရွင္မ်ားသံုးသပ္ - DVB