ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး မႏၲေလးတြင္ တကိုယ္ေတာ္ဆႏၵျပ - DVB