ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ လူေနအိမ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီး - DVB