လယ္သမားမ်ားအားမနာဘဲတိုင္ၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္တိုက္တြန္း(႐ုပ္သံ) - DVB