မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ ၁၇ (၁) ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမားမ်ား - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း - DVB