အသတ္ခံရေတာ့မည့္ ဦးေခါင္း ၂ ႏွစ္လုံးပါ ဝက္ကေလးကို လယ္သမားတဦး ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB