ဒီဗြီဘီႏွင့္ ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ ဖမ္းဆီးခံရမႈအေပၚ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား - DVB