သာသနာသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနဟု သာသနာေရးဝန္ႀကီး ေျပာ - DVB