မူးယစ္ေဆးအႏၱရာယ္အေၾကာင္း ေက်ာင္းသားေက်ာငး္သူ ၆၀၀ ခန္႔ကုိ အသိပညာေပး - DVB