A d v e r t i s e m e n t With Us

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ ၁၀ ဦးလၽွင္ တဦးႏႈန္းျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြထဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ အစိုးရ တရားဝင္ထုတ္ျပန္တဲ့ လုပ္သားအင္အားဆိုင္ရာ သုေတသန စာတမ္းအရ သိရပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံၿပီး လုပ္သားအင္အား အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းကို အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနက ဇြန္ ၂၁ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ အထက္အမ်ဳိးသား ၅၂၀,၀၇၀ ဦး နဲ႔  အမ်ဳိးသမီး ၃၅၇,၁၅၄ ဦး ေပါင္း ၈၇၇,၂၂၄ ဦးဟာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနၿပီး  အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကေတာ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔အထက္ အရြယ္မွာ ၃ ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တဲ့အရြယ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္နဲ႔ ၆၄ ႏွစ္အၾကားမွာ ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလိုပဲ  ျမန္မာျပည္မွာလည္း လူငယ္ေတြဟာ အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနၿပီး အသက္ ၂ဝ ကေန ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္အုပ္စုမွာ   ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရရဲ႕ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေက်းလက္လူဦးေရရဲ႕ ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အလုပ္မရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ကြာဟခ်က္မ်ားေနၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ လူ ၁ဝ ေယာက္မွာ  ၁ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အျမင့္ ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ လူ အေယာက္ ၁၀၀ မွာ ၇ ေယာက္ႏႈန္း၊ မြန္ျပည္နယ္မွာ လူ ၁၀၀မွာ ၆ ေယာက္ႏႈန္းရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့  လူ ၁၀၀ မွာ ၂ ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးအလုပ္သမားေတြလည္း မ်ားျပားေနၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္မွာ အသက္ ၁ဝ-၁၄ႏွစ္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ဟာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရသလို   ကေလး ၇၇ဝဝဝ ဟာ  အလုပ္ရွာေနၾကတယ္လို႔ သုေတသန စာတမ္းအရ သိရပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၉၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းဟာ  လုံးဝေက်ာင္းမေနဖူးသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လုပ္သားအင္အားစုမွာ အဓိကပါဝင္သူ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ လယ္ယာ၊ သစ္ေတာနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုဟာ  ဆင္းရဲသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာနဲ႔ လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ လုပ္သားအင္အား အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ သုေတသနစာတမ္းေတြကို www.dop.gov.mm ဝက္ဆိုက္မွာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up