႐ုိဟင္ဂ်ာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးတာ၀န္ခံကို ေနအိမ္၌ဖမ္းမိ | DVB