ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ပထမအဆင့္ ၿပီးစီး | DVB