လန္ဒန္တြင္ ဗလီမွဝတ္ျပဳၿပီး ထြက္လာသူမ်ားကုိ ကားတစီးက အတင္းဝင္တုိက္ - DVB