ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္း - DVB