ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇၂ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန႔ မင္းကင္းသစ္ေတာက သစ္ပင္စုိက္ဂုဏ္ျပဳ - DVB