ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေအာင္ခ်က္ျမင့္မားဟု ေျပာ - DVB