ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးဖိုးမင္းကြယ္လြန္ - DVB