ပညာသင္ဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မသုံးၾကရန္ ေမာင္သုတရဲမုိးေျပာ - DVB