ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား တ႐ုတ္ဘက္က ပိတ္သိမ္း - DVB