အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စားေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္း ဒုတိယရရွိ - DVB